PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:07:00 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:59:33 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai06:57:48 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30969
4Khách vãng lai06:34:37 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai06:34:31 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai06:34:23 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai06:33:54 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai06:33:20 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai06:33:13 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai06:19:04 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
11Khách vãng lai06:01:23 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
12Khách vãng lai05:48:00 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8904
13Khách vãng lai05:43:11 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43547
14Khách vãng lai05:29:46 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30974
15Trần Anh Vương05:17:06 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
16Trần Anh Vương05:16:56 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
17Trần Anh Vương05:16:49 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Trần Anh Vương05:15:50 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
19Khách vãng lai05:15:33 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai05:15:29 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
21Khách vãng lai05:15:23 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Bùi Minh Nguyên05:09:14 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
23Bùi Minh Nguyên05:06:27 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
24Bùi Minh Nguyên05:06:20 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
25Bùi Minh Nguyên05:06:14 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/default.aspx
26Khách vãng lai05:05:09 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/login.aspx
27Khách vãng lai05:05:09 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/login.aspx
28Khách vãng lai05:05:05 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
29Khách vãng lai05:04:25 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai05:04:24 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai05:04:24 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai05:04:23 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai05:03:24 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai05:03:24 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai04:58:11 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30971
36Khách vãng lai04:40:15 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43632
37Khách vãng lai04:26:43 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43351
38Khách vãng lai04:18:29 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
39Khách vãng lai04:10:06 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
40Khách vãng lai04:09:15 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30963
41Khách vãng lai04:03:25 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
42Khách vãng lai03:46:41 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7305
43Khách vãng lai03:41:21 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai03:35:54 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30967
45Khách vãng lai03:06:25 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
46Khách vãng lai02:53:36 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
47Khách vãng lai02:53:14 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
48Khách vãng lai02:32:21 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43324
49Khách vãng lai02:31:42 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30970
50Khách vãng lai02:23:52 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7263
51Khách vãng lai02:15:16 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30959
52Khách vãng lai01:55:38 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43357
53Khách vãng lai01:39:33 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43323
54Khách vãng lai01:03:46 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00585
55Khách vãng lai00:39:09 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43341
56Khách vãng lai00:24:31 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7252
57Khách vãng lai00:22:44 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai00:15:24 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43589
21 1 2019